Skip to content

Transilvania Marketing Blog

MĂSURAREA ROAS-ULUI

MĂSURAREA ROAS-ULUI

ROAS-ul este un indicator numeric care măsoară performanța și randamentul financiar al unei strategii de marketing digital. Putem verifica astfel ce strategii funcționează cel mai bine.

Ajungem mai departe la rata de conversie care se va deduce din vânzarea produsului, întrucât echipa noastră va ști exact cum să ajungă la audiență și ne vom conecta cu potențialii clienți prin campaniile publicitare.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items